TECH-PO technik požiarnej ochrany


 Ing. Miroslav BEREC
 Novozámocká 545/13
 941 07 Veľký Kýr

TPO Odpady a životné prostredie

 

Zákon o odpadoch

Zbierka zákonov č. 529/2002

Tento zákon upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri používaní obalov a pri zbere a zhodnocovaní odpadov z obalov, pôsobnosť orgánov štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a zodpovednosť za porušovanie povinností v oblasti obalov s cieľom
a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a nebezpečnosť pre životné prostredie,
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. I § 6 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, a čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2002 okrem § 44a.