TECH-PO technik požiarnej ochrany


 Ing. Miroslav BEREC
 Novozámocká 545/13
 941 07 Veľký Kýr

TPO Dokumentácia ochrany pred požiarmi


 • Požiarny štatút
 • Požiarny poriadok pracoviska
 • Požiarne poplachové smernice
 • Požiarny evakuačný plán
 • Požiarna kniha
 • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • Zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • Údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • Dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • Ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis